Search

POKLON DOBRODOŠLICE - 10 % POPUSTA NA USLUGE GRAFIČKOG DIZAJNA!!

1. Predmet Općih uvjeta poslovanja

1.1. Mrežne stranice top-printshop.com u vlasništvu su tvrtke CALYPSO DESIGN J.D.O.O. sa sjedištem u Velikoj Gorici, Horvatova 68, Hrvatska . Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se poslovni odnosi između društva Calypso Design (u daljnjem tekstu: calypso design) kao pružatelja grafičkih usluga, s jedne strane, i Naručitelja grafičkih usluga (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s druge strane.

1.2. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve isporuke proizvoda i usluga top-printshop-a, čine sastavni dio ugovornog odnosa između Calypso design agencije i Naručitelja te su na snazi ako u pisanom obliku nije drukčije ugovoreno.

1.3. Ugovorni odnos između Calypso design i Naručitelja nastaje prihvatom narudžbe Naručitelja od strane calypso design, prihvatom ponude calypso design od strane Naručitelja ili sklapanjem ugovora između calypso design i Naručitelja. Smatrat će se da je početkom ugovornog odnosa Naručitelj prihvatio i ove Opće uvjete.

1.4. Sve izmjene ili dodaci koji su u suprotnosti s ovim Općim uvjetima bit će valjani samo ako su Opći uvjeti izrijekom isključeni djelomično ili u cijelosti. Ako je bilo koja odredba ponude, prihvata ponude ili ugovora različita od odredbi ovih Općih uvjeta ili njima suprotna, smatrat će se da se primjenjuju Opći uvjeti, a odredba koja je različita od odredbi ovih Općih uvjeta ili njima suprotna smatrat će se nepostojećom.

2. Ponuda

2.1. Na temelju upita klijenta/Naručitelja putem web stranice top-printshop.com  Calypso design dostavlja ponudu koja je obvezujuća za Calypso design u roku od 15 dana od datuma izdavanja ponude. Nakon proteka roka od 15 dana calypso design može produžiti rok valjanosti Ponude ili izmijeniti ponuđene uvjete.

2.2. Sve dostavljene ponude moraju biti potvrđene odnosno prihvaćene od strane Naručitelja u pisanom obliku. Prihvat ponude odnosno narudžba dostavljena elektroničkom poštom smatra se dostavom u pisanom obliku.

3. Narudžba

3.1. Proizvodi i usluge naručeni od strane Naručitelja detaljno su određeni u ponudi, prihvatu ponude odnosno narudžbi i u drugoj poslovnoj i tehničkoj dokumentaciji.

3.2. Sve su narudžbe Naručitelja obvezujuće i podložne ovim Općim uvjetima.

3.3. Ako Naručitelj otkaže narudžbu za uslugu izrade proizvoda koji je već u procesu proizvodnje ili otpreme, Naručitelj je obavezan platiti ugovornu kaznu u cjelokupnom iznosu narudžbe.

4. Grafička priprema

4.1. Nakon što Naručitelj prihvati ponudu calypso design agencije, calypso design provjerava tehnološku ispravnost grafičke pripreme. U slučaju da je grafička priprema zaprimljena od Naručitelja ili osobe ovlaštene od strane Naručitelja neispravna odnosno nije podobna za početak procesa proizvodnje, Naručitelj će o tome biti obaviješten pisanim putem, a calypso design neće biti u zakašnjenju.

4.2. Calypso design će Naručitelju ili osobi ovlaštenoj od strane Naručitelja poslati na odobrenje PDF datoteku s grafičkom pripremom radi završne kontrole tehničke ispravnosti datoteke i točnosti sadržaja.

4.3. Naručitelj se obvezuje potvrditi ispravnost PDF datoteke s grafičkom pripremom i dati odobrenje za tisak. Odobrenje za tisak poslano elektroničkom poštom smatra se potvrdom ispravnosti grafičke pripreme i dopuštenjem za početak proizvodnje.

4.4. Naručitelj može pisanim putem ovlastiti Calypso design za početak proizvodnje bez ovjere PDF datoteke s grafičkom pripremom, pri čemu calypso  design ni u kojem slučaju ne odgovara za moguće propuste kao niti za posljedice takvih propusta odnosno ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati.

2 4.5. Calypso  design ne odgovara za pogreške u grafičkom dizajnu koje je Naručitelj previdio, a odgovornost za potpunu ispravnost dostavljene grafičke pripreme snosi Naručitelj. Promjene zatražene od strane Naručitelja nakon odobrenja za tisak predstavljaju dodatan trošak za Naručitelja i zaračunavaju se u skladu sa stvarnim troškom. Bilo kakav zahtjev za promjenama koji je predan usmenim putem neće se smatrati zaprimljenim od strane calypso design ako nije popraćen pisanim putem.

4.6. Calypso design  agencija nije dužna pohranjivati niti čuvati grafičku pripremu dostavljenu od strane Naručitelja.

5. Kvaliteta grafičkih proizvoda i usluge

5.1. Calypso design jamči kvalitetu proizvoda i usluga koje isporučuje Naručitelju te reproducira točnost boja u tisku prema dostavljenoj grafičkoj pripremi u skladu s međunarodnom normom ISO 12647

5.2. Zbog utjecaja materijala na kojem se vrši tisak moguće su varijacije otisnutih boja unutar odstupanja dozvoljenih grafičkim standardima i tehničkim normama za grafičku industriju ISO 12647 (kontrola postupaka za kontrolu rasterskih izvadaka, probnog i proizvodnog otiska), ISO 2846 (obojenje i transparencija tiskarskih bojila za tisak), ISO 3664 (uvjeti ambijentalne rasvjete za grafičku industriju), ISO 13655 (spektralna mjerenja i kolorimetrijsko određivanje za grafičke reprodukcije), ISO 15930 (razmjena digitalnih podataka u grafičkoj pripremi − upotreba PDF-a), ISO 12640 (razmjena digitalnih podataka u grafičkoj primjeni), ISO 12646 (monitorski prikaz u svrhu korekcije boja) te ISO 16763 (grafička dorada).

5.3. Reprodukcija boja na zaslonu elektroničkog uređaja kao na primjer na monitoru računala i reprodukcija boja na konačnom proizvodu može biti različita uslijed tehnoloških ograničenja. Calypso design će uložiti najveće napore kako bi razlika između reprodukcije boja na zaslonu elektroničkog uređaja i reprodukcija boja na konačnom proizvodu bila što manja. Calypso design u cijelosti otklanja svoju odgovornost za razliku u reprodukciji boja na zaslonu i na konačnom proizvodu pa posljedično niti u kojem slučaju ne može odgovarati za vizualni dojam i doživljaj razlike u bojama između zaslona računala Naručitelja i konačnog proizvoda.

5.4. Calypso design se obvezuje povjerene poslove obaviti prema standardima grafičke struke, postupajući u interesu Naručitelja. U slučaju ekstremnih vanjskih ili mehaničkih utjecaja na proizvod, Calypso design nije u mogućnosti jamčiti trajnost isporučenih grafičkih proizvoda.

5.5. Prihvatom ponude odnosno narudžbe ili sklapanjem ugovora između Calypso design i Naručitelja, smatra se da je Naručitelj upoznat sa standardima opisanim u ovim Uvjetima te da prihvaća grafička ograničenja i dozvoljena odstupanja u tisku i doradi, kao i odricanje od odgovornosti za razliku u reprodukciji boja na zaslonu računala i na konačnom proizvodu odnosno za vizualni dojam i doživljaj razlike u bojama između zaslona računala Naručitelja i konačnog proizvoda.

6. Cijene

6.1. Cijena koju Naručitelj plaća za obavljenu grafičku uslugu calypso design utvrđuje se u ponudi calypso  design  agencije odnosno u prihvatu ponude Naručitelja.

6.2. Osim ako nije drukčije ugovoreno, cijena u Ponudi obvezujuća je za Naručitelja, a calypso design obvezuje za vrijeme važenja ponude.

6.3. Calypso design zadržava pravo promjene cijene:

  •  u slučaju porasta cijene repromaterijala ±3%
  •  u slučaju da se vrijeme isporuke produlji iz bilo kojeg razloga navedenog u točki 8.

7. Uvjeti plaćanja

7.1. Osim ako nije drukčije ugovoreno, Naručitelj će platiti proizvode i/ili usluge avansno na temelju Ponude koju će mu calypso design ispostaviti na ukupan iznos vrijednosti proizvoda i/ili usluga.

7.2. Ugovorne su strane suglasne da će calypso design za obavljene usluge izdati račun Naručitelju. Naručitelj ima pravo u roku od 8 radnih dana od datuma izdavanja računa reklamirati račun isključivo pisanim putem dopisom upućenim preporučenom pošiljkom. U dopisu kojim se iznosi reklamacija, Naručitelj je dužan detaljno specificirati u čemu se sastoji reklamacija. Nakon isteka roka od 8 radnih dana, reklamacije na izdani račun calypso design neće prihvatiti.

7.3. Sva plaćanja prema calypso design agenciji izvršit će se na račun calypso design agencije.

8. Isporuka

8.1. Rok isporuke smatra se definiranim i važećim prihvatom ponude u kojoj su navedeni bitni uvjeti ugovornog odnosa između calypso design i Naručitelja kao što su cijena i predmet (specifikacija tehničkih elemenata proizvoda). Rok isporuke definira se prihvatom ponude, odnosno narudžbom, ili/i ugovorom, pripadajućim aneksima ili/i ostalom poslovnom i tehničkom dokumentacijom. Rok isporuke uključuje radne dane, a isključuje subote, nedjelje i državne praznike.

8.2. Vrijeme isporuke produljuje se za razuman rok:

a) ako potrebna informacija koju je zatražila calypso design za izvršenje ugovornih obveza nije primljena na vrijeme ili ako je Naručitelj naknadno promijenio informacije i time uzrokovao kašnjenje pri isporuci proizvoda i usluga;

b) ako dođe do zapreka koje calypso design agencija ne može spriječiti iako se ponašala primjereno i u skladu s načelom dobrog gospodarstvenika bez obzira na to utječu li zapreke na calypso design ili Naručitelja. Takve zapreke uključuju, ali nisu ograničene na višu silu, prirodne katastrofe, epidemije, rat, pobune, revolucije, terorizam, eksplozije, požare, akte vlasti, zabrane uvoza ili izvoza, prekide proizvodnje zbog nesretnog slučaja;

c) ako Naručitelj ili treća strana kasne s radom koji se mora obaviti ili s izvedbom ugovornih obveza;

d) ako Naručitelj ne poštuje rokove i uvjete plaćanja.

8.3. Naručitelj nije ovlašten odustati od narudžbe ako dođe do produženja roka isporuke sukladno točki

8.2. 8.4. Naručitelj nema pravo na naknadu bilo kakve štete s osnova produženja rokova isporuke sukladno točki

8.2. 8.5. Calypso design agencija  je ovlaštena izvršiti djelomičnu isporuku proizvoda i usluga, osim u slučaju kada je posebnim sporazumom između Naručitelja i calypso design isključena djelomična isporuka proizvoda i usluga.

8.6. Naručenu robu šaljemo paketnom službom Hrvatske Pošte “Paket 24” direktno na vašu adresu i vaš trošak.

Ukoliko naručenu robu šaljemo na vašu adresu, molim poslati točnu adresu za dostavu i kontakt mobitel od osobe koja će preuzimati pošiljku.

Cijenu dostave plaćate poštaru prilikom preuzimanja robe, a možete je unaprijed provjeriti na web stranicama Hrvatske Pošte.

Naručena roba se smatra isporučenom naručitelju, onog trena kad se preda paketnoj službi. U slučaju svih problema s dostavom naručitelj kontaktira paketnu službu.

8.7. U slučaju da se isporuka proizvoda ili izvršene usluge nije mogla izvršiti zbog razloga na strani Naručitelja, Naručitelj će snositi troškove skladištenja proizvoda te ih je obvezan podmiriti prije preuzimanja proizvoda odnosno prije preuzimanja izvršene usluge.

9. Intelektualno vlasništvo

9.1. Reprodukcija i tisak svih predložaka, originala, fotografija, podatkovnih medija i tome sličnog što ih je Naručitelj stavio na raspolaganje calypso design agenciji radi se pod pretpostavkom da Naručitelj posjeduje odgovarajuća autorska odnosno reprodukcijska prava. Naručitelj oslobađa calypso design od bilo kakvih zahtjeva trećih strana.

9.2. Calypso design i Naručitelj, svaki za sebe, jamče autentičnost podataka, brendova, patenata dizajna kojima se koriste i s te osnove odgovorni su svaki u svojoj nadležnosti ako gore navedena prava budu ugrožena.

9.3. Uzorci su vlasništvo strane koja ih je dostavila i može njima proizvoljno raspolagati.

9.4. Bez pisanog dogovora ne postoji calypso design obveza čuvanja PDF datoteka s grafičkom pripremom, probnih otisaka, alata i uzoraka. Ako je dogovoreno uskladištenje, obavit će se na račun Naručitelja.

9.5. Odredbe ovog članka vrijede i nakon raskida/isteka ugovornog odnosa.

10. Tajnost podataka i obveza čuvanja poslovne tajne

10.1. Calypso design i Naručitelj obvezuju se čuvati kao povjerljive sve informacije iz ugovornog odnosa te se obvezuju da ni na koji način neće trećim osobama priopćiti niti učiniti pristupačnim sadržaj ugovornog odnosa, poslovne i druge tajne s kojima su bili upoznati u okviru suradnje, niti nakon prestanka važenja ugovornog odnosa. Obveza čuvanja tajnosti odnosi se na calypso design, Naručitelja i njihove poslovne suradnike.

10.2. Svaka ugovorna strana zadržava sva prava na svu poslovnu dokumentaciju koju je dala na uvid drugoj ugovornoj strani. Strana koja je primila takvu dokumentaciju priznaje navedena prava i obvezuje se da neće ni u kom slučaju bez prethodnog pisanog odobrenja druge strane staviti navedenu dokumentaciju na raspolaganje bilo kojoj trećoj strani, niti djelomično niti u cijelosti. Ugovorne se strane obvezuju koristiti se poslovnom dokumentacijom samo u svrhu ugovaranja pravnog posla između njih samih i ni u kakve druge svrhe.

11. Osobni odnosi

11.1. Podaci koje calypso design prikuplja upotrebljavaju se u svrhu pružanja usluga i proizvoda iz asortimana top-printshop web stranice.

11.2. Podaci dobiveni od Naručitelja upotrebljavaju se u dobroj namjeri i nisu namijenjeni trećim stranama te se trećoj strani mogu dostaviti samo uz dozvolu Naručitelja ili u slučajevima propisanim zakonom.

11.3. Prikupljene podatke calypso design će upotrebljavati u svrhu vlastitih evidencija te u svrhe koje su navedene u Općim uvjetima o zaštiti osobnih podataka koji su objavljeni na web stranicama top-printshop.com.

12. Viša sila

12.1. Calypso design se neće smatrati odgovornom za neizvršenje bilo koje obveze iz ugovornog odnosa, ako je ono rezultat više sile – zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih poslije sklapanja ugovora koje calypso  design kao ugovorna strana nije mogla spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a što izravno utječe na izvršavanje obveza iz ugovornog odnosa, čija pojava nije posljedica nepažnje ugovorne strane.

12.2. Viša sila uključuje, osim prirodnih katastrofa, i epidemije, rat, pobune, revolucije, terorizam, eksplozije, požare, akte vlasti, zabrane uvoza ili izvoza te prekide proizvodnje zbog nesretnog slučaja.

12.3. U slučaju da je bilo koja od ugovornih strana u ispunjenju odredbi ugovornog odnosa ometena višom silom, dužna je o tome obavijestiti drugu stranu u roku 48 sati, s naznakom uzroka i mogućeg trajanja više sile.

12.4. Calypso design može osigurati o svom trošku, u slučaju nemogućnosti prilagodbe ugovornih uvjeta, izvršenje obveze preuzete ugovorom ili narudžbom putem treće osobe.

13. Završne odredbe

13.1. Ovi su Opći uvjeti objavljeni na internetskim stranicama https://top-printshop.com.

13.2. Calypso design zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Naručitelj se obvezuje upoznati s važećim općim uvjetima objavljenim na top-printshop internetskoj stranici te prihvaćanjem ponude prihvaća trenutno važeće Opće uvjete.

13.3. Na sve međusobne odnose između calypso design i Naručitelja koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima na odgovarajući se način primjenjuju propisi Republike Hrvatske koji su na snazi na dan naručivanja grafičkih proizvoda i usluga.

13.4. Sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, calypso design i Naručitelj nastojat će riješiti mirnim putem. U protivnom, nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

13.5. U poslovnim odnosima i sporovima u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta ili ugovornog odnosa calypso design s pravnim ili fizičkim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili bilo gdje u inozemstvu, primjenjuju se ovi Opći uvjeti te hrvatsko zakonodavstvo, ali bez kolizijskih normi koje se izrijekom isključuju te se propisuje nadležnost suda u Zagrebu.

Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od 25. maja 2023. godine, a vrijede do donošenja novih Općih uvjeta.

Back to Top
Product has been added to your cart