Opći uvjeti korištenja

Molimo Vas da se prije početka korištenja Internet stranica https://top-printshop.com upoznate s ovim Općim uvjetima korištenja Internet stranica. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: prodaja@top-printshop.com

Internet stranica https://top-printshop.com u vlasništvu je Calypso Design agencije. 

1. Promjene Općih uvjeta i stranica

1.1. Calypso design zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete, te takve promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem pristupa stranicama ili nastavljanjem korištenja bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Calypso design Vam savjetuje da periodično provjeravate ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

1.2. Calypso design zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i stranice, odnosno bilo koji njihov dio, servise, stranice na društvenim mrežama, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje stranicama.

1.3. Vaša je dužnost i obveza da koristite stranice u skladu sa pozitivnim propisima, te općim moralnim i etičkim načelima. Calypso design ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja stranica kako bi osigurao poštivanje ovih Općih uvjeta i pozitivnih propisa.

 

2. Predmet Općih uvjeta poslovanja

2.1. Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se poslovni odnosi između društva Calypso Design agencija za grafički dizajn(u daljnjem tekstu: Calypso Design) kao pružatelja grafičkih usluga, s jedne strane, i Naručitelja grafičkih usluga (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s druge strane.

2.2. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve isporuke proizvoda i usluga Calypso design, čine sastavni dio ugovornog odnosa između Calypso design i Naručitelja te su na snazi ako u pisanom obliku nije drukčije ugovoreno.

2.3. Ugovorni odnos između Calypso design i Naručitelja nastaje prihvatom narudžbe Naručitelja od strane Calypso design, prihvatom ponude Calypso design od strane Naručitelja ili sklapanjem ugovora između Calypso design i Naručitelja. Smatrat će se da je početkom ugovornog odnosa Naručitelj prihvatio i ove Opće uvjete.

2.4. Sve izmjene ili dodaci koji su u suprotnosti s ovim Općim uvjetima bit će valjani samo ako su Opći uvjeti izrijekom isključeni djelomično ili u cijelosti. Ako je bilo koja odredba ponude, prihvata ponude ili ugovora različita od odredbi ovih Općih uvjeta ili njima suprotna, smatrat će se da se primjenjuju Opći uvjeti, a odredba koja je različita od odredbi ovih Općih uvjeta ili njima suprotna smatrat će se nepostojećom.

3. Narudžba

3.1. Proizvodi i usluge naručeni od strane Naručitelja detaljno su određeni u ponudi, prihvatu ponude odnosno narudžbi i u drugoj poslovnoj i tehničkoj dokumentaciji.

3.2. Sve su narudžbe Naručitelja obvezujuće i podložne ovim Općim uvjetima.

3.3. Ako Naručitelj otkaže narudžbu za uslugu izrade proizvoda koji je već u procesu proizvodnje ili otpreme, Naručitelj je obavezan platiti ugovornu kaznu u cjelokupnom iznosu narudžbe.

4. Grafička priprema

4.1. Nakon što Naručitelj prihvati ponudu Calypso design, Calypso design provjerava tehnološku ispravnost grafičke pripreme. U slučaju da je grafička priprema zaprimljena od Naručitelja ili osobe ovlaštene od strane Naručitelja neispravna odnosno nije podobna za početak procesa proizvodnje, Naručitelj će o tome biti obaviješten pisanim putem, a Calypso design neće biti u zakašnjenju.

4.2. Calypso design će Naručitelju ili osobi ovlaštenoj od strane Naručitelja poslati na odobrenje PDF datoteku s grafičkom pripremom radi završne kontrole tehničke ispravnosti datoteke i točnosti sadržaja.

4.3. Naručitelj se obvezuje potvrditi ispravnost PDF datoteke s grafičkom pripremom i dati odobrenje za tisak. Odobrenje za tisak poslano elektroničkom poštom smatra se potvrdom ispravnosti grafičke pripreme i dopuštenjem za početak proizvodnje.

4.4. Naručitelj može pisanim putem ovlastiti Calypso design za početak proizvodnje bez ovjere PDF datoteke s grafičkom pripremom, pri čemu Calypso design ni u kojem slučaju ne odgovara za moguće propuste kao niti za posljedice takvih propusta odnosno ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati. 

4.5. Calypso design ne odgovara za pogreške u grafičkom dizajnu koje je Naručitelj previdio, a odgovornost za potpunu ispravnost dostavljene grafičke pripreme snosi Naručitelj. Promjene zatražene od strane Naručitelja nakon odobrenja za tisak predstavljaju dodatan trošak za Naručitelja i zaračunavaju se u skladu sa stvarnim troškom. Bilo kakav zahtjev za promjenama koji je predan usmenim putem neće se smatrati zaprimljenim od strane Printere ako nije popraćen pisanim putem.

4.6. Calypso design nije dužan pohranjivati niti čuvati grafičku pripremu dostavljenu od strane Naručitelja.

5. Uvjeti plaćanja

5.1.Osim ako nije drukčije ugovoreno, Naručitelj će platiti proizvode i/ili usluge avansno na temelju Ponude koju će mu Calypso design ispostaviti na ukupan iznos vrijednosti proizvoda i/ili usluga.